Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24. leden 2021

24. - 31. leden 2021

Dnešní slovo Boží nás burcuje k pohotovosti a k aktivitě: Čas je krátký, čas se naplnil - využívejte dobře času!

Jak a k čemu jsme využili hodiny a dny v uplynulém týdnu? Kolik času jsme v dosavadním životě promarnili mrzoutěním, hádkami, lenošením?

Prožíváme TÝDEN a neděle MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. Pamatujme v našich modlitbách na tento úmysl a modleme se taký za jednotu mezi námi.

Příští neděle 31. ledna budeme prožívat SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - Hromnice. Prosíme přinést ze sebou do kostela svíce, které během mše sv. budeme žehnat.

Začala se OPRAVA BUDOVY FARY. A proto každou třetí neděli v měsíci bude zvláštní sbírka na tuto opravu. Kdo bude potřebovat potvrzení o příspěvku, aby si to mohl odečíst od daně, prosím poslat peníze na účet farnosti - podrobnosti s pravé strany stránky v záložce: příspěvek na opravu fary.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:        za jednotu mezi námi.

SLOVO NA TENT TÝDEN:           pojďte za mnou

TENTO TÝDEN SLAVÍME:

25. ledna: Obrácení sv. Pavla, 25. ledna, svátek
Obrácení apoštola Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku bylo nejrychlejším a nejvýznamnějším v dějinách. Chtěl sloužit Bohu tak, jak k tomu byl vychován, ke skutečné službě se však musel obrátit a to se stalo, když se Krista zeptal: "...Co mám dělat, Pane?" (Sk 22,10) O jeho obrácení se dočteme v Bibli na více místech NZ (Sk 9,1-22; 22,3-16; 1kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1 Tim1,12-16).

26. ledna: sv. Timoteje a Tita, biskupů, památka
Timotej ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy byl asi r. 97 ukamenován.

Titus byl Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu s Barnabášem ho doprovázel na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal z Efezu do Korintu, aby tam zavedl pořádek. Když do Korintu psal druhý list, uvedl v něm: "A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás!" (2Kor 8,6; 8,16)

Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi gnostického bludu. R. 65 mu poslal list, v němž psal o tom, jaké jsou potřebné vlastnosti budoucích kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. Za druhé Pavlovy vazby působil v Dalmacii jako první věrozvěst. Na Krétu se vrátil zpět a tam zemřel ve věku 94 let.

Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla jako jeho věrní žáci. Tita nazývá při pozdravu v listě vlastním synem ve společné víře. Řečtí Otcové opěvují Tita pro jeho horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou i pro jeho vztah k chudobě.

28. ledna: sv. Tomáš Akvinský, památka
Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Byl vychováván v montekasinském klášteře a později dán na vysokou školu do Neapole. Vstoupil do dominikánského kláštera a proto byl od rodných bratrů vězněn, aby nečinil vznešenému rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít řeholním životem. Po 18 měsících se mu podařilo uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby. Vzdělával se dále v Kolíně nad Rýnem. V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. Největším a nejznámějším jeho dílem je "Summa teologie." Odpovědi na všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho život. Přes svou vznešenost zůstal vždy poslušným a pokorným řeholníkem, který nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu.

BOHOSLUŽBY:

Možnost zpovědi:

během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

Modlitba ke sv. Josefovi:

Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby došly šťastného konce. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.

Každodenní modlitba za manžele a rodiny

Text modlitby

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.