Vítejte na stránkách varnsdorfské farnosti

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf spadá pod děčínský vikariát, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecéze. Pod duchovním vedením otce Jacka Kotisze se snažíme růst ve víře a upevňovat společenství církve.30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24. říjen 2021
24. říjen - 31. říjen 2021

Když se řekne "vzorný student, pracovník, občan...", většinou si vybavíme člověka, který je pro ostatní nepříjemný svojí dokonalostí. Vzorný učedník Ježíše vykazuje jiné rysy. Co je principem, na kterém stojí správné následování Krista? Dnešní den také církev pamatuje na misie, modlí se za ně a přispívá na různé misijní projekty.

________________________________________________

Bohoslužby tento týden budou se konat normálně.

ÚMYSL NA TENTO TÝDEN:    Za všechny kteří pracují na misích.

SLOVO NA TENT TÝDEN:     "Mistře, ať (opravdu) vidím!"

MOŽNOST KE ZPOVĚDI - během adorace a půl hodiny přede mši sv. a nebo po osobní domluvě.

TENTO TÝDEN SLAVÍME:
28. října: sv. Šimon Kananejský a Juda Tadeáš - svátek
Slavíme svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech Dvanácti uváděni společně. První, než se stal Ježíšovým učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty. Od druhého je zaznamenána otázka při poslední večeři (viz Jan 14,22) a je mu připsán jeden novozákonní list. V mimobiblických zprávách se hovoří o jejich společné apoštolské cestě a mučednické smrti, ke které se snad přičinili pohanští kněží, pravděpodobně v Persii. Jedna z málo věrohodných legend vypráví o zázračném uzdravení edesského krále Abgara, poté co se jej Juda dotkl. Dále hovoří o pokračování cesty obou apoštolů až do Persie, kde panovníkovi, oproti jeho kněžím očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. Po naplnění této předpovědi se král na své kněze rozhněval a oni potom prý přepadli apoštoly v Suaniru, kde Judu ubili kyjem a Šimona rozřezali pilou. - Tím tato legenda vysvětluje jejich hlavní atributy.

BOHOSLUŽBY:

První pátky v měsíci

čili úcta Božského Srdce     >>>>>>

První soboty v měsíci

jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie...    >>>>>>   

Rozjimání na září     >>>>>>

Příspěvek na opravu fary:

Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf

nám. E. Beneše 471
č. účtu.  923274309/0800
VS: 2021

Každý den 

modleme se za ochranu našich rodin a farnosti - Korunku k Božímu milosrdenstvídle a růženec /nebo alespoň jeho desátek/.