Zaslíbení prvních sobot v měsíci

01.10.2019

ZJEVENÍ V PONTEVEDRA

Dne 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci... "Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír...přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci... Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír." (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

O osm let později, 10. prosince 1925, se Panna Maria zjevila (s Dítětem Ježíšem) Lucii v konventu sester dorotejek v Pontevedra. Dítě Ježíš hovoří jako první: "Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají, a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil."

VELKÝ SLIB

Panna Maria poté řekla: "Dcero, pohleď na mé srdce ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse."

15. února 1925 se Lucii znovu zjevil Ježíš v Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí: "Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví první soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly..."

DŮLEŽOTPST TÉTO ÚCTY

Znamená vnitřní jednotu Mariina Neposkvrněného Srdce s Nejsvětějším Srdcem jejího Syna. I proto se památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie od roku 1969 slaví v sobotu po páteční slavnosti Božského Srdce. Před odchodem do nemocnice řekla Hyacinta Lucii: "Řekni všem, že Bůh nám uděluje milosti skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, že lidé je musí prostřednictvím tohoto Srdce vyprošovat, že Ježíšovo Srdce chce, aby spolu s Jeho bylo uctíváno Neposkvrněné Srdce Panny Marie."

Mariino srdce "otevřené slovy, Ženo, hle tvůj Syn' (Jan 19,26) je duchovně sjednoceno se srdcem jejího Syna, otevřeného kopím vojáka", řekl papež Jan Pavel II. ve své homilii ve Fatimě 13. května 1982.

V této úctě Ježíš sám touží po odčinění za hříchy, které probodávají bolestné srdce Jeho Matky, mateřský symbol její milosrdné lásky a touhy po spáse celého lidstva.

PROČ TEDY PĚT PRVNÍCH A NE SEDM NEBO DEVĚT?

Existuje pět důvodů.
Je pět urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1. Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie;
2. Rouhání proti Jejímu Panenství;
3. Rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství;
4. Rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost, a dokonce i nenávist vůči Matce Boží;
5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách.

VELKÁ PŘISLÍBENÍ DANÁ K POBOŽNSTI PĚTI PRVNÍCH SOBOT

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. Mnozí budou chtít vykonat tuto pobožnost pro svůj osobní užitek. "Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše." S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení: "Všem, kdo splní... slibuji." "NIKDY JSEM NEBYLA TAK ŠŤASTNÁ, JAKO KDYŽ PŘIŠLY PRVNÍ SOBOTY," řekla Lucie. "Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní." V dopise své matce Marii Róze z 24. července 1927 Lucie píše: "Potěš mě tím, že se zapojíš do této pobožnosti, o které vím, že se líbí Bohu, a kterou si žádala sama Panna Maria. Očekávám, že mi napíšeš, že jsi ji přijala a že se snažíš podnítit k této pobožnosti i druhé. Uděláš mi tím nesmírnou radost."

Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci:
1. Svatá zpověď.
Je možné vykonat před první sobotou s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Další tři podmínky musí být splněny v den první soboty /neděli/.
2. Svaté přijímání na smír;
3. Pět desátků svatého růžence;
4. Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut).

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.

_______________________________

Příkladové rozjímání nad prvním tajemstvím růžence

1. Nejdřív pomodlit se vstupní modlitbu (příklad: spojený se všemi anděly a svatými v nebi, zvu tě Matko Boží k rozjímaní nad tajemstvím svatého Růžence, co chci udělat ke cti a slávě Boží a také za spásu duší).
2. Přečíst text s Písma sv. pomalu a v duchu hluboké modlitby:

Anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 'u Boha není nic nemožného'." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.3. Rozjímat nad textem (nad andělským pozdravem, odpovědi Matky Boží, vtělením Božího Syna)

4. Pomodlit s nějakou modlitbu (třeba litanie Loretánskou, Jubilejní modlitbu Fatimy 2017, apod.)
5. Vzbudit v sobě nějaký duchovy úmysl (příklad: budu upřímným srdcem milovat Matky Boží; budu každý den pamatovat na něj v modlitbě; budu se snažit plnit všechny své povinnosti ve spojení s Matkou Boží).

________________________________________________________________________

ZÁCHRANA DUŠÍ

PROSTŘEDKY: modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování.

Jak na to?

Modlitba: denní modlitba růžence

Při svém posledním zjevení v r. 1917, dne 13. 10., říká Panna Maria: "Jsem Naše milá Paní Růžencová". Tím P.M. oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen a lidé mají prosit za obrácení hříšníků.

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a modlitby. Tak např. jako oběť můžeme vykonávat - půst, zkoušet některé zdrženlivosti, konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, pomoc potřebným a chudým, vykonávat činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené finanční příspěvky nebo věci pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené denní povinnosti a práce.

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí: "Dělejte ze všeho, co můžete, oběť jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně".

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: pět prvních sobot v měsíci

Vytvořte si webové stránky zdarma!