Fatimský růženec bolestný

07.02.2019

I. bolestný desátek:

1. Ježíš, který se po večeři odebral s učedníky na Olivovou horu

2. Ježíš, který se šel modlit a vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou

3. Ježíš, který trochu poodešel a padl tváří k zemi

4. Ježíš, který se modlil: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mne mine tento kalich, ale ne jak já, ale jak ty chceš."

5. Ježíš, jehož pot stékal na zem jako krůpěje krve

6. Ježíš, který se vrátil k učedníkům a shledal, že spí

7. Ježíš, který řekl těm třem: "To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?"

8. Ježíš, který se podruhé modlil: "Otče, ať se stane tvá vůle."

9. Ježíš, který shledal, že učedníci zase spí

10. Ježíš, který nechal učedníky a po třetí se modlil stejnými slovy

Po každém desátku:

Pane Ježíši, odpusť nám.....

Ó Maria bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme a za ty, kdo se k Tobě neutíkají i za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

II.bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého Jidáš zradil políbením

2. Ježíš, kterého přišli zatknout s meči a holemi jako buřiče

3. Ježíš, kterého opustili všichni učedníci

4. Ježíš, kterého svázali a odvedli do veleknězova domu

5. Ježíš, proti kterému hledala velerada nějaké svědectví, aby ho mohla odsoudit

6. Ježíš, proti kterému vypovídali falešní svědkové

7. Ježíš, kterého obvinili z rouhání

8. Ježíš, kterému plivali do tváře a bili ho

9. Ježíš, kterého Petr třikrát zapřel

10. Ježíš, o kterém velerada rozhodla, že propadl trestu smrti

III. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého dali velekněží spoutat a odvedli ho k Pilátovi

2. Ježíš, proti kterému starší a velekněží poštvali lidi, aby kříčeli: "Na kříž s ním!"

3. Ježíš, kterého se Pilát ptal: "Jsi ty židovský král?"

4. Ježíš, který řekl: "Moje království není z tohoto světa."

5. Ježíš, na kterém Pilát nenašel vinu

6. Ježíš, kterého dal Pilát zbičovat

7. Ježíš, kterému vojáci dali rudý plášť a na hlavu vsadili korunu z trní

8. Ježíš, kterému dali do rukou rákosovou hůl

9. Ježíš, před kterým s posměchem klekali

10. Ježíš, jehož krvavými ranami jsme uzdraveni

IV. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého vojáci odvedli, aby ho ukřižovali

2. Ježíš, kterému Šimon z donucení pomohl nést kříž

3. Ježíš, s kterým byli na popravu vedeni dva zločinci

4. Ježíš, nad kterým ženy plakaly a naříkaly

5. Ježíš, který řekl: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou!"

6. Ježíš, který řekl: "Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi."

7. Ježíš, který vynesl na sobě naše na dřevo

8. Ježíš, který byl poraněn za naše hříchy , za naše viny byl zničen

9. Ježíš, který šel jako beránek vedený k zabití

10. Ježíš, kterého přivedli na místo zvané Golgota, což znamená Lebka

V. bolestný desátek:

1. Ježíš, kterého přibili na kříž

2. Ježíš, jehož oděv si losováním rozdělili

3. Ježíš, který řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí,"

4. Ježíš, kterému se posmívali a říkali: "Jsi-li syn Boží, sestup z kříže."

5. Ježíš, který řekl zločinci: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji."

6. Ježíš, u jehož kříže jsi stála s učedníkem, kterého měl tolik rád

7. Ježíš, který vikřikl silným hlasem a skonal

8. Ježíš, kterému jeden z vojáků kopím probodl bok

9. Ježíš, kterého pochovali do nové hrobky

10. Ježíš, který zemřel, aby zničil hřích jednou pro vždy

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Prosím Tě za odpuštění pro Ty, kteří v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Vytvořte si webové stránky zdarma!