Fatimský růženec radostný

07.02.2019

I. radostný desátek:

1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji

2. Ježíš, kterého předpověděli proroci

3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka

4. Ježíš, který spasí svůj lid od všeho hříchu

5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl

6. Ježíš, o němž anděl řekl: "Bude veliký a nazýván Syn Nejvyššího"

7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil Duch svatý

8. Ježíš, při jehož početí tě zastínila moc Nejvyššího

9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: "Jsem služebnice Pána"

10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: "Ať se stane podle tvého slova"

Po každém desátku:

Pane Ježíši, odpusť nám....

Ó Maria bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme za ty, kdo se k Tobě neutíkají i za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

II. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově zvěstování na cestu

2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách

3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu

4. Ježíš, s kterým ses modlila: "Velebí má duše Pána"

5. Ježíš, s kterým ses modlila: "Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení"

6. Ježíš, s kterým ses modlila: "Veliké věci mi učinil ten, který je mocný"

7. Ježíš, s kterým ses modlila: "Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil"

8. Ježíš, s kterým ses modlila: "Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou"

9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři měsíce

10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin syn Jan

III. radostný desátek:

1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste se s Josefem dali zapsat

2. Ježíš, pro kterého neměli místa

3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě judském

4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek

5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem

6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili Boha

7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři

8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli dary

9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho zahubil

10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila útěkem do Egypta

IV. radostný desátek:

1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán

2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma, abys ho představila Pánu

3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je nařízeno v Zákoně

4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí

5. Ježíš, který je spása připravená přede všemi národy

6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů

7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude odpírat

8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí mnohých

9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna ke všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma

10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta

V. radostný desátek:

1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný moudrosti

2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma, když mu bylo dvanáct let

3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče to nezpozorovali

4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi příbuznými a známými

5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla v chrámě

6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal je a dával jim otázky

7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí všichni žasli

8. Ježíš, kterému jsi řekla: "Synu, proč jsi nám to udělal?"

9. Ježíš, který řekl: "Proč jste mne hledali? Což jste nevěděli, že já musím být v tom, co je mého Otce?"

10. Ježíš, který se svými rodiči vrátil do Nazareta a poslouchal je

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Prosím Tě za odpuštění pro ty, kteří v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Vytvořte si webové stránky zdarma!