Fatimský růženec slavný

07.02.2019

I. slavný desátek:

1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvých ve shodě s Písmem

2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstání zjevil ženám

3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům

4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímu Tomášovi

5. Ježíš, který řekl: "Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili"

6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády

7. Ježíš, který řekl: "Já jsem vzkříšení a život"

8. Ježíš, který řekl: "Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ"

9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožto první z těch, kdo zesnuli

10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě

Po každém desátku:

Pane Ježíši, odpusť nám....

Ó Maria bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme za ty, kdo se k Tobě neutíkají i za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

II. slavný desátek:

1. Ježíš, který se čtyřicet dní ukazoval učedníkům a vykládal jim o Božím království

2. Ježíš, který se odloučil od apoštolů, zatímco jim žehnal

3. Ježíš, kterého vzal oblak apoštolům s očí

4. Ježíš, který byl vzat do nebe

5. Ježíš, který je po Boží pravici a ujímá se nás

6. Ježíš, který přijde právě tak, jako ho apoštolové viděli odcházet

7. Ježíš, který řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků"

8. Ježíš, který řekl: "Odcházím, abych vám připravil místo"

9. Ježíš, který řekl: "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa"

10. Ježíš, který je stejný včera, dnes i na věky

III. slavný desátek:

1. Ježíš, který byl pomazán Duchem svatým a mocí

2. Ježíš, který slíbil apoštolům Zastánce, Ducha pravdy

3. Ježíš, který řekl: "Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy"

4. Ježíš, jehož Duch naplnil apoštoly, takže promlouvali z vnuknutí

5. Ježíš, který v hojnosti vylil Ducha svatého

6. Ježíš, jehož Duch vedl apoštoly

7. Ježíš, jehož apoštolové udíleli Ducha svatého vkládáním rukou

8. Ježíš, který nám dal Ducha jako záruku

9. Ježíš, jehož Duch v našem srdci volá: "Abba, Otče!"

10. Ježíš, v jehož jménu byl Duch svatý seslán

IV. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě od věčnosti vyvolil za svou matku

2. Ježíš, který tě uchránil od dědičného hříchu

3. Ježíš, který se z tebe narodil

4. Ježíš, který vyplnil tvou prosbu na svatbě v Káně

5. Ježíš, kvůli němuž tě blahoslavili

6. Ježíš, který ti svěřil svého nejmilejšího učedníka

7. Ježíš, který tě dal za matku nám všem

8. Ježíš, který nedopustil, aby tvé tělo podlehlo porušení

9. Ježíš, který tě vzal s tělem i duší do nebeské slávy

10. Ježíš, s kterým záříš v nebi krásou těla i duše

V. slavný desátek:

1. Ježíš, který tě v nebi korunoval

2. Ježíš, s kterým v nebi vládneš

3. Ježíš, u kterého se za nás přimlouváš

4. Ježíš, který nás svěřil do tvé mateřské péče

5. Ježíš, který v tobě dal církvi příklad víry a vytrvalé modlitby

6. Ježíš, který tě zahrnul slávou

7. Ježíš, který přijde na konci časů

8. Ježíš, který bude soudit živé i mrtvé

9. Ježíš, v němž bude všechno obnoveno

10. Ježíš, na jehož příchod čekáme

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Prosím Tě za odpuštění pro ty, kteří v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Vytvořte si webové stránky zdarma!