Fatimský růženec světla

07.02.2019

I. desátek světla:

1. Ježíš, který přišel z Galileje k Jordánu za Janem

2. Ježíš, kterému Jan řekl: "Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně."

3. Ježíš, který řekl: "Tak je třeba, abychom zcela splnili vůli Boží."

4. Ježíš, který se dal od Jana pokřtít v Jordáně

5. Ježíš, který hned po křtu vystoupil z vody

6. Ježíš, při jehož křtu se otevřelo nebe

7. Ježíš, který viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj

8. Ježíš, při jehož křtu se z nebe ozval hlas

9. Ježíš, který je milovaný Syn, v němž Bůh nalezl zalíbení

10. Ježíš, který řekl: "Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen

Po každém desátku:

Pane Ježíši, odpusť nám....

Ó Maria bez hříchu počatá oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme i za ty, kdo se k Tobě neutíkají i za nepřátele církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

II. desátek světla:

1. Ježíš, který byl s učedníky pozván na svatbu v galilejské Káně

2. Ježíš, kterému jsi řekla: "Nemají už víno."

3. Ježíš, který ti odpověděl: "Ještě nepřišla má hodina."

4. Ježíš, o kterém jsi řekla: "Udělejte všechno, co vám řekne."

5. Ježíš, který řekl: "Naplňte džbány vodou."

6. Ježíš, který nařídil: "Teď naberte a doneste správci svatby."

7. Ježíš, který proměnil vodu ve víno

8. Ježíš, který učinil v Káně počátek znamení

9. Ježíš, který tím zjevil svou slávu

10. Ježíš, v kterého jeho učedníci uvěřili

III. desátek světla:

1. Ježíš, který byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana

2. Ježíš, který šel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium

3. Ježíš, který řekl: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království."

4. Ježíš, který řekl: "Obraťte se a věřte evangeliu."

5. Ježíš, který uzdravoval každou nemoc a každou chorobu

6. Ježíš, který řekl apoštolům: "Jděte a hlásejte? Přiblížilo se nebeské království."

7. Ježíš, který řekl: "Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno."

8. Ježíš, který řekl: "V nebi bude větší radost z jednoho hříšníka, který se obrátí, než z devětadevadesáti spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují."

9. Ježíš, který řekl cizoložné ženě: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš."

10. Ježíš, který jakokrál řekne těm po své pravici: "Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království."

IV. desátek světla:

1. Ježíš, který vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu

2. Ježíš, který byl před nimi proměněn

3. Ježíš, jehož tvář zářila jako slunce a jehož šat zbělel jako světlo

4. Ježíš, s kterým rozmlouval Mojžíš a Eliáš

5. Ježíš, kterému Petr řekl: "Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany."

6. Ježíš, jehož učedníky zastínil světlý oblak

7. Ježíš, který přijal od Boha Otce čest a slávu

8. Ježíš, který je milovaný Syn Boží

9. Ježíš, kterého máme poslouchat

10. Ježíš, před kterým učedníci padli tváří k zemi

V. desátek světla:

1. Ježíš, který řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe."

2. Ježíš, který řekl: "Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa."

3. Ježíš, který řekl: "Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj."

4. Ježíš, který řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět."

5. Ježíš, který projevil lásku až do krajnosti

6. Ježíš, který vzal chléb a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává."

7. Ježíš, který vzal kalich a řekl: "Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev."

8. Ježíš, který řekl: "To čiňte na mou památku."

9. Ježíš, který řekl: "Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život."

10. Ježíš, který řekl: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den."

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě. Prosím Tě za odpuštění pro ty, kteří v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Vytvořte si webové stránky zdarma!