Novena k Duchu Sv.

16.05.2020

Novéna k Duchu Sv.

Modlitba k Duchu svatému (na každý den noveny)

Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval!
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil!

1.DEN

Modlitba k Duchu svatému

TOUHA, ŽÍZEŇ PO BOHU
Z evangelia podle sv. Jana: V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: "Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Jedním z předpokladů přijetí daru Ducha svatého je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce, pokoji a radosti, touha po božském životě v nás.
Je třeba tyto vnitřní touhy v nás nejprve postřehnout a odlišit od povrchních tužeb našeho života. Pak za tuto Božskou žízeň můžeme děkovat a také se jí můžeme oddat.

Chválím tě, Pane, za dar touhy.
Děkuji ti za žízeň po životě, po lásce, po pokoji a štěstí.
Děkuji ti za tvoji touhu po mně.
Odpusť, že jsem touhy v sobě zašlapal či je chtěl uspokojit mimo Tebe.
Prosím tě o pravou touhu po Tobě, po Duchu svatém.

Litanie a modlitba - na konci noveny

2.DEN
Modlitba k Duchu svatému

JEŽÍŠ KRISTUS
Z evangelia podle sv. Jana: Ježíš jí na to řekl: "Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ´Dej mi napít´, spíše bys prosila ty jeho, aby ti dal živou vodu.

Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody. Setkání s ním se stává okamžikem, který mění lidský život.
Jestliže chci, aby se Ježíš stal skutečně Pánem mého života, nemůže pánem být něco jiného, ani já sám.
Tou nejčastější překážkou v působení Ducha svatého v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve prospěch Krista, že nedovolíme Pánu Ježíši, aby se v našem životě ujal své vlády.

Chválím tě, Pane, za to, že ty jsi ten, který mne hledá, touží po mně, přichází ke mně, a přitom čeká, až já přijdu k Tobě.
Děkuji ti za vše, cos pro mne v životě vykonal.
Odpusť mi všechny vzpoury mého života.
Otvírám ti své srdce, Pane, důvěřuji ti.
Prosím Tě, buď ty mým Pánem.

Litanie a modlitba - na konci noveny

3.DEN
Modlitba k Duchu svatému

DAR DUCHA A OVOCE DUCHA
Z listu sv. apoštola Pavla Galaťanům: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon

Pán Ježíš slíbil dar Ducha svatého všem, kteří v něho uvěří. O letnicích seslal svého Ducha na apoštoly a na všechny, kteří s nimi setrvávali na modlitbách.
Po letnicích apoštol Petr řekl všem, kteří byli uchváceni jeho kázáním: "Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého."

Duch svatý se v našem životě projevuje různými vlastnostmi, jak je popsal apoštol Pavel. Tyto vlastnosti jsou neklamným znamením působení Ducha svatého.

Chválím tě, Pane, za dar tvé lásky, za všechno, co jsi mně již v životě dal, za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost obrácení.
Děkuji ti za mnohotvárné působení Ducha svatého v mém životě.
Odpusť mi mou pýchu a soběstačnost, v níž jsem chtěl žít bez Tebe podle svých představ.
Prosím tě o milost Ducha svatého, který dává pravý život.

Litanie a modlitba- na konci noveny

4.DEN
Modlitba k Duchu svatému

DUCH PRAVDY
Z evangelia podle sv. Jana: "Já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná.
Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás."

Svět totiž nezná pravdu a brání se ji přijmout. Ani pro nás není snadné se zcela otevřít pro Ducha pravdy, který nás chce uvést nejen do pravdy o Bohu a o světě, ale především do pravdy o nás samotných.
V Duchu svatém se postavme proti lžím o nás, které nám řekli jiní lidé, proti představám, které máme o sobě a o svém životě, proti pochybnostem, které námi zmítají, proti vnitřní přetvářce a neupřímnosti.

Toho všeho se zřekněme, abychom mohli přijmout Boží pohled na nás.

Chválím tě, Pane, za pravdu, do které mě svým Duchem uvádíš.
Děkuji ti za to, že se smím poznávat takový, jaký jsem a jakým mne chceš mít Ty.
Odpusť mi chvíle, kdy jsem se bránil pravdivému pohledu na život a na sebe.
Prosím tě, dej mi lásku a odvahu k pravdě, ať je jakákoliv.

Litanie a modlitba - na konci noveny

5.DEN
Modlitba k Duchu svatému

USVĚDČOVÁNÍ Z HŘÍCHŮ A ODPUŠTĚNÍ
Z evangelia podle sv. Jana: "A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Hřích je v tom, že ve mně nevěří."

Život v dobrovolné závislosti na Bohu není snadný,ale krásný.
Každý z nás se musí rozhodnout a denně rozhodovat, kdo bude ve středu jeho života, jestli on sám, nebo Bůh, který dává svou milost pokorným a Ducha svatého těm, kdo ho poslouchají.

Chválím tě, Pane, za to, že jsi přišel, abys nás vykoupil a vynesl na světlo věci skryté, abychom více nechodili v temnotě.
Děkuji ti za poznání vlastní hříšnosti a ubohosti, sebestřednosti, samolibosti a nevěry.Děkuji ti za dar odpuštění.
Odpusť mi především mou neochotu přiznávat svůj hřích, nechat se usvědčovat z hříchu a měnit životní postoje.
Prosím tě o Ducha svatého, který usvědčuje i odpouští, o Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání.

Litanie a modlitba- na konci noveny

6.DEN
Modlitba k Duchu svatému

SVOBODA
Z 2. listu sv. apoštola Pavla Korinťanům: Ten Pán je však Duch; a kde je Duch Páně, tam je svoboda.

Pán Ježíš nám přinesl pravou svobodu, kterou v Duchu svatém může zakusit každý, kdo se nechá osvobodit a kdo se pod vedením Ducha svatého učí v této svobodě žít.
Je třeba se nechat Duchem svatým uvádět do plné svobody a učit se poslouchat v každodenním životě.
Trpělivě Pánu předkládat svoje vzdory, zatvrzelosti, a svévolná rozhodnutí, která nás tolik vnitřně ochromují a uzavírají Duchu svatému.

Chválím tě, Pane, za to, že jsi mě osvobodil od hříchu, od satana a smrti.
Děkuji ti za svobodu, ve které se nemusím bát.
Odpusť mi to, že jsem se častokrát nechal dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Tobě nevede.
Prosím tě o Ducha svatého k vnitřnímu osvobození, vymanění z vnitřních závislostí a urovnání celého vnitřního života.
Prosím tě o schopnost nechat se Tebou vést.

Litanie a modlitba - na konci noveny

7.DEN
Modlitba k Duchu svatému

"ABBA, OTČE!"
Z listu sv. apoštola Pavla Galaťanům: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!"Duch svatý nás v modlitbě uvádí do zcela důvěrné, intimní lásky k Otci, a tím boří všechnu nedůvěru, ničí chlad a odtažitost, dává nám prožít radost Božího dítěte.
Važme si toho privilegia a učme se naslouchat Duchu svatému, který se v nás takto modlí.
Přidejme k tomu svůj hlas a svoje city, svoji lásku i oddanost.

Chvílím tě, Pane, za tvůj vztah k nebeskému Otci.
Děkuji ti, žes nás přivedl k Otci, a že nás učíš modlit se tak, jak ses modlil Ty.
Děkuji ti za Ducha synovství a za to, že smím Boha mít jako svého tatínka (Abba).
Odpusť mi životní postoje vzpoury a vzteku, kdy jsem se vnitřně stavěl proti Otci a vyčítal mu všechno možné.
Z celého svého srdce volám: Abba, Otče! A prosím, abych směl prožít radost Božího dítěte, prožít, co to znamená být milovaným dítětem Božím.

Litanie a modlitba - na konci noveny

8.DEN
Modlitba k Duchu svatému

DUCH SVATÝ SE MODLÍ V NÁS
Z listu sv. apoštola Pavla Římanům: Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.Je třeba usilovat o tichost srdce, která je opakem rozptýlenosti, zvědavosti a upovídanosti. Musíme se učit přebývat v srdci, sestupovat do srdce, modlit se srdce
a žít v pokoji srdce. Dáme-li v modlitbě prostor Duchu svatému skrze ticho a naslouchání, on rozhoří naše srdce, upoutá naši pozornost na Krista a povede nás k tomu, abychom Ježíše oslavovali. Duch svatý nás v modlitbě vede k poznání Otcovy vůle a k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě.

Chválím tě, Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k Otci. Děkuji ti za dar modlitby.
Odpusť mi mé falešné sebevědomí, v němž jsem si myslel, že se umím modlit a že se to sám naučím.
Prosím tě, abys přijal moji slabost, ve které potřebuji Ducha svatého, aby se ve mně modlil.

Litanie a modlitba - na konci noveny

9.DEN
Modlitba k Duchu svatému

DARY PRO SLUŽBU V CÍRKVI
Z 1. listu sv. apoštola Pavla Korinťanům: Usilujte o to, abyste měli lásku. Horlivě se snažte o duchovní dary, hlavně však o to, abyste promlouvali pod vlivem vnuknutí.

Dary Ducha svatého hrají důležitou roli v duchovním budování církevní obce, v rozvoji společenství, a je třeba jím dát v našem životě to místo, které jim patří.
Předpokladem pro přijetí darů a pro jejich správné užívání je pravidelný duchovní život ve společenství, vydanost Kristu, vzájemná jednota a skutečná láska.
V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho zvláštním obdarováním a službou. Církev potřebuje nás, lidi ochotné sloužit Bohu a druhým lidem, ale ochotné ne z vlastní síly a podle svých představ, ale z obdarování a pod vedením Ducha svatého.

Chválím tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a ve které smím žít a v ní sloužit.
Děkuji ti za obdarování druhých a také za dary, které jsi dal mně.
Odpusť mi nevděčnost vůči Tobě.
Prosím tě o to, abych byl ochotný sloužit v církvi v moci a síle Ducha svatého.

Litanie a modlitba - na konci noveny

_______________________________________________________________

Litanie k Duchu svatému (na každý den noveny)

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.
Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám.
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce, - přijď k nám.
Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám.
Paprsku nebeského světla, - přijď k nám.
Původce všeho dobra, - přijď k nám.
Prameni života, - přijď k nám.
Ohni všechno stravující, - přijď k nám.
Ohnivá lásko a duchovní pomazání, - přijď k nám.
Duchu lásky a pravdy, - přijď k nám.
Duchu moudrosti a rozumu, - přijď k nám.
Duchu rady a síly, - přijď k nám.
Duchu vědění a zbožnosti, - přijď k nám.
Duchu bázně Boží, - přijď k nám.
Duchu míru a mírnosti, - přijď k nám.
Duchu čistoty, - přijď k nám.
Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, - prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij světlo do našich duší, - prosíme tě, vyslyš nás!
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Rozněť je svou láskou, - prosíme tě, vyslyš nás!
Otevři nám poklady svých milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, - prosíme tě, vyslyš nás!
Upevni nás svou účinnou milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Uděl nám milost znát jediné potřebné, - prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, - prosíme tě, vyslyš nás!
Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, - prosíme tě, vyslyš nás!
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij nám velký odpor ke každému zlu, - prosíme tě, vyslyš nás!
Veď nás ke správnému konání dobra, - prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, - prosíme tě, vyslyš nás!
Buď ty sám naší velkou odplatou, - prosíme tě, vyslyš nás!

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. Amen.

Vytvořte si webové stránky zdarma!