Setkání rodin 18. 2. 2018

24.03.2019

Ve čtyři hodiny jsme naše setkání zahájili společnou modlitbou a zpěvem chval. Naladit se na přítomnost Ducha Svatého nám bylo dnes obzvlášť zapotřebí, neb nás čekalo velmi obtížné téma - ctnost STATEČNOSTI. Tentokrát jsme se sešli v hojnějším počtu, takže zaznělo i více názorů. Bylo zajímavé sledovat, jak se v podstaném shodujeme. Také tentokrát bylo vyřčeno mnoho podnětných pohledů k rozjímání:

- dělat správné věci, tedy usilovat o Dobro, ačkoli vím, že mi to nepřinese popularitu ani uznání okolí; dokázat jít proti proudu

- překonat se, dokázat jít proti strachu

- číst Starý zákon :-)

- stát si za svým názorem, dokázat si ho obhájit i za cenu pověsti zbabělce; nenechat se strhnout davem

- dokázat pozvednout mysl k Bohu; sporné a bolestivé věci umět Bohu odevzdat; důvěřovat nejsvětější Trojici

- hlásit se veřejně ke své víře; evangelizovat; překročit sám sebe - svůj "stín", překonat svůj strach

- přiblížit se Bohu - rozpoznat pravdu o sobě v Božím světle, přiznat si sám sebe

- vstoupit do neznáma (stěhování se sem na sever); vychovávat čtyři děti v bytě školníka; jít si za svým přesvědčením a trvat na něm

- nenechat se strhnout proudem; stát na straně Pravdy; dokázat udělat v důvěře krok do neznáma, i do úplné tmy; zvolit na první pohled náročnější cestu, když cítím, že je správná

- dělat nepříjemné věci, když vím, že to je správné; dokázat se přemoci

- říct Ano Hospodinu - plně se mu odevzdat a přijmout jeho vůli, potlačit svoje ego a své ambice; přijmout Boží hodnotový žebříček, uvědomit si kdo jsem, kde jsem a jaké je mé poslání; plnit své povinnosti, dostát svým závazkům

- zachovat věrnost "svému místu"; žít všední každodennost s odvahou - v plnosti

- mluvit o statečnosti otevřeně na "spolču" :-)

K předchozím bodům je nutno doplnit, že všichni vycházíme ze "zákona lidské přirozenosti", kdy se učíme rozpoznávat nebo přirozeně rozpoznáváme, co je dobré a co zlé, následováním Toho, kdo jediný je Pravda a Život. Neusilujeme tedy o sebeprosazení, obhajobu vlastního ega a svých sobeckých názorů, ale svých životních postojů ve světle Víry.

Hovoříme-li o překonávání strachu, pak jde o strach duchovní nebo psychologický, nikoli o primární pud, který nás chrání.

A na závěr dlužno doplnit definici z Katechizmu katolické církve: "Statečnost je mravní ctnost, která při obtížích zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení a překonávat překážky mravního života. Ctnost statečnosti dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci."

Vytvořte si webové stránky zdarma!