Novéna sv. Josefa


1. DEN - Patron a vzor snoubenců

ÚVAHA
Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi - Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu.

MODLITBA
Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen.

LITANIE K SVATÉMU JOSEFOVI

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici Jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží rodičky,
Přečistý strážce svaté Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Starostlivý ochránce Kristův,
Hlavo svaté Rodiny,
Josefe, vzore spravedlnosti,
Josefe, vzore čistoty,
Josefe, vzore rozvážnosti,
Josefe, vzore statečnosti,
Josefe, vzore poslušnosti,
Josefe, vzore věrnosti,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore pracujících,
Ozdobo rodinného života,
Ochránce panen,
Útěcho nešťastných,
Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Odpůrce zlých duchů,
Ochránce Církve,Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

V. Ustanovil ho pánem domu svého
O. a správcem všeho statku svého.

Modleme se:

Bože, který jsi v nevýslovné Prozřetelnosti vybral svatého Josefa za snoubence Panny Marie, přesvaté Rodičky svého Syna, dopřej nám, prosíme, abychom si zasloužili jeho orodovaní v nebi, když ho jako svého Ochránce vzýváme na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Otče náš...

Zdrávas Maria...
Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás!

2. DEN - Ochránce lidí bez domova

ÚVAHA
Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny těžkosti, které ho v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení, které provázejí starosti s hledáním střechy nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svoji ochranu rodiny, které nemají obydlí, zvlášť matky s malými dětmi a všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi svojí vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny čekající na narození děťátka. Nauč je snášet v tichosti a pokoji nejistotu zítřka a všechny životní těžkosti s důvěrou v Boží Prozřetelnost.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás!

3. DEN - Patron otců rodin

ÚVAHA
Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v Betlémě položené do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího. Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále při něm, bydlel, pracoval, modlil se s ním. A Ježíš jako dítě a mladík miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dobrý syn svého otce. Modleme se za otce, kteří plní svoji otcovskou úlohu s těžkostmi, ne vždy zapříčiněnými jejich vinou. Ať s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty jsi vzor a patron všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jak ses ty staral o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s těžkostmi. Amen.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!

4. DEN - Ochránce chudých

ÚVAHA
Svatá Rodina se řadila mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že nemůže Kristu zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a starostlivý, když šlo o dobro druhých. Byl vždy připravený pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou úlohu a čestnou povinnost.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svoji bídu, bez reptání jsi žil ve shodě s Boží vůlí. Posilňuj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří v něho doufají a věrně mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kteří trpí nedostatkem. A těm, kteří jsou ochotni pomáhat chudým rodinám duchovně i hmotně a dělí se o svůj majetek, ať Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu na věčnosti. Amen.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce chudých, oroduj za nás!

5. DEN - Vzor pracujících

ÚVAHA
Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, navzdory tomu, že byl Bohem vybraný za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozený. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš bezpochyby pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý muž. Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a svoje rodiny. Prosme Boha zejména za nezaměstnané, aby si dokázali najít dobré zaměstnání a tak uživit i své nejbližší.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty znáš cenu dřiny i pot těžké práce, kterou jsi vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky. Prosíme tě, zahrň starostlivostí svého otcovského srdce všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Ať všichni dostanou spravedlivou mzdu za svoji práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, vzore pracujících, oroduj za nás!

6. DEN - Příklad modlitby

ÚVAHA
Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti. Vědomí, že všechno dělá pro Boha, když se stará o jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost. Tím víc, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den za dnem, obstarával obživu a oděv tomu, na kterého čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se ho dotknout. Modleme se, abychom tak jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v hlubokém ponoření do modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se v Ježíšově přítomnosti. Díval ses na něj s vírou a z jeho blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních povinností. Nauč nás neustále pamatovat na Boží přítomnost v našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomný v našich domovech a v našich srdcích. Prosíme tě za všechny, jejichž každodenní práce je provázená zbožnou modlitbou, i za nás a za naše nejbližší, abychom uměli spojit každou svou činnost s vroucnou modlitbou a s vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále jsme pod jeho ochranou. Amen.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, příklade modlitby, oroduj za nás!

7. DEN - Věrně v Boha doufající

ÚVAHA
V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se vrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během poutě do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že všechno, co je mu uložené vykonat, je z jeho vůle. Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá nebo důvěru v Boha ztratili v životních zkouškách.

MODLITBA
Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak přijímat vůli Boží ve všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na zřeteli. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Při svém rozhodování ses vždy řídil Boží vůlí, a doufal jsi v hlas, který vycházel z hloubky tvého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě a obrací je k životu věčnému. Amen.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, věrně doufající v Boha, oroduj za nás!

8. DEN - Patron umírajících

ÚVAHA
Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečnost. Namáhal se, aby jim zajistil náležité životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě. Nelze pochybovat, že Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku k svému živiteli. O to víc ho svou starostlivostí zahrnovali v závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečně se musel tehdy cítit svatý Josef, když mohl při svém smrtelném lůžku vidět tyto dvě nejsvětější Osoby! Svěřme všechny, kteří se blíží ke konci svého života, umírající, a také hodinu naší smrti orodování svatého Josefa, patrona umírajících.

MODLITBA
Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a pokoje. Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží ke konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíše, Marie i tebe, svatý Josefe - patrone umírajících!

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!

9. DEN - Přímluvce v nebi

ÚVAHA
Bůh svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné Matky na zemi, a hojně se mu odměnil za věrnou službu štěstím v nebi. My, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže, jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme ho zároveň za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi. Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom byli schopni žít pokorně podle jeho příkladu, jednou také umírali v přítomnosti Ježíše a Marie a spolu s ním hleděli na tvář Boží. Svěřujeme se vždy orodování svatého Josefa, zvlášť v různých potřebách a těžkých životních situacích.

MODLITBA
Svatý Josefe, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslavený. Buď vždy naším orodovníkem před tváří Boží, abychom s tvojí pomocí žili svatě, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost. Pomoz nám, abychom po své smrti dostali z rukou samotného Boha, našeho Otce, v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.

Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, přímluvce v nebi, oroduj za nás!

Vytvořte si webové stránky zdarma!