Modlitba
ke sv. Josefovi

Vznešený patriarcho, svatý Josefe,
který můžeš učinit to,
co je nemožné, pospěš mi na pomoc
ve chvílích neklidu a těžkostí.

Přijmi pod svou ochranu
obtížné a svízelné situace,
které ti svěřuji,
aby došly šťastného konce.
Můj milovaný otče,
v tebe skládám celou svoji důvěru.
Ať mi neříkají,
že jsem tě vzýval nadarmo,

a poněvadž s Ježíšem a Marií
můžeš všechno,
ukaž mi, že tvoje dobrota
je tak velká jako tvoje moc. Amen.

Litanie
ke sv. Josefovi

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, - oroduj za nás!
Svatý Josefe, -
Slavný potomku Davidův, -
Světlo patriarchů, -
Ženichu Boží Rodičky, -
Cudný strážce Svaté Panny, -
Pěstoune Syna Božího, -
Starostlivý ochránce Kristův, -
Hlavo Svaté rodiny, -
Josefe spravedlivý, -
Josefe přečistý, -
Josefe moudrý, -
Josefe statečný, -
Josefe pokorný, -
Josefe nejvěrnější,-

Zrcadlo trpělivosti, -
Milovníku chudoby, -
Vzore dělníků, -
Ozdobo domácího života, -
Ochránce panen, -
Oporo rodin, -
Útěcho ubohých, -
Naděje nemocných, -
Záštito umírajících, -
Postrachu zlých duchů, -
Ochránce Církve svaté,-

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

K. Ustanovil ho pánem domu svého
L. A správcem všeho statku svého.

Modleme se: Bože, který jsi ráčil ve své nevýslovné prozřetelnosti vyvolit svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej prosíme, abychom si toho, kterého uctíváme jako ochránce na zemi, zasloužili mít přímluvcem v nebi. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Plnomocne odpustký
v roce sv. Josefa

"Dar zvláštních odpustků" spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.

Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes všechny zve k prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho vůli v životě. Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence.

Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.

Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.

Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem na důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony, založené na rovném rozdělení práv a povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.

Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!