Litanie ke sv. Zdislavě

07.02.2019

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!Kriste uslyš nás !
Kriste vyslyš nás !
Bože, náš nebeský Otče
Smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa
Smiluj se nad námi
Bože, Duchu svatý
Smiluj se nad námi
Bože v Trojici jediný
Smiluj se nad námiSvatá Maria
Oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko
Oroduj za nás
Svatá Panno panen
Oroduj za nás
Svatá Matko matek
Oroduj za nás
Svatý Josefe
Oroduj za násZdislavo, matko svatého života
Oroduj za nás
Zdislavo, plná Ducha svatého
Oroduj za nás
Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání
Oroduj za nás
Zdislavo, vzore mladých lidí
Oroduj za nás
Zdislavo, přímluvkyně snoubenců
Oroduj za nás
Zdislavo, věrná a milující manželko
Oroduj za nás
Zdislavo, obětavá a laskavá matko
Oroduj za nás
Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu
Oroduj za nás
Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných
Oroduj za nás
Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných
Oroduj za nás
Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponižovaných
Oroduj za nás
Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů
Oroduj za nás
Zdislavo, pomocnice pronásledovaných
Oroduj za nás
Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců
Oroduj za nás
Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží
Oroduj za nás
Zdislavo, budovatelko chrámů a útulků pro nemocné
Oroduj za nás
Zdislavo, pokorného smýšlení a radostné sebekázně
Oroduj za nás
Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce
Oroduj za nás
Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše
Oroduj za nás
Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru
Oroduj za nás
Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti
Oroduj za nás
Zdislavo, věrná dcero Církve
Oroduj za nás
Zdislavo, duchovní dcero svatého Otce Dominika
Oroduj za nás
Zdislavo, chloubo rodné Moravy
Oroduj za nás
Zdislavo, ochránkyně severních Čech
Oroduj za nás
Zdislavo, perlo české šlechty
Oroduj za nás
Zdislavo, slávo a ozdobo řádu Kazatelského
Oroduj za nás
Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného
Oroduj za nás
Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa Českého
Oroduj za nás
Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského
Oroduj za nás
Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky
Oroduj za násBeránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa
odpusť nám Pane
Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa
vyslyš nás Pane
Beránku Boží - tys na sebe vzal hřích světa
smiluj se nad námi
Pros za nás, blažená Zdislavo
a za naše rodinyModlitba:
Bože, blahoslavené Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližního. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky.
Skrze Krista našeho Pána.
Amen.Pane, Tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívaly čas věrným plněním Tvé vůle.
Skrze našeho Pána.
Amen.Bože, tys naučil blahoslavenou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky. Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétali svědectvím světlejších mravů.
Amen.

Vytvořte si webové stránky zdarma!